อ. สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล
Mr. Surat Pramualsakdikul
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมสำรวจ

Publication Scopus Journals : Surat Pramualsakdikul

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Lic ,Electrical engineering (Geodesy), Chalmers University of Technology Sweden, 2550
    MSIS ,Spatial Information Science (Geodesy), University of Tasmania Australia, 2546
    GradSIS (Hons) ,Spatial Information Science (Geodesy), University of Tasmania Australia, 2543
    B.Eng ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2527