รศ. ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว
Assoc. Prof. Charnnarong Saikaew
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Product and Process Improvement, Quality Engineering, Design of Experiments, Applied Statistics

Publication Scopus Journals : Charnnarong Saikaew

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial Engineering, The University of Oklahoma The United States of America, 2546
    M.S. ,Management of Technology, Vanderbilt University The United States of America, 2540
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535