ศ. ดร. สุจินต์ บุรีรัตน์
Prof. Sujin Bureerat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Multidisciplinary Design Optimisation, Soft Computing (Artificial Intelligence), Aeroelasticity, Aircraft Design, Reliability Optimisation

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mechanical Engineering , The University of Manchester UK, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2535