ศ. ดร. กาญจนา เศรษฐนันท์
Prof. Kanchana Sethanan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Agricultural Management, Energy Management, Optimization Problem, Scheduling, Simulation Model, Supply chain and Logistics, Resource Allocation, Transportation Problem, Scheduling, Logistics in Agricultural Products

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Industrial Engineering, West Virginia University USA, 2544
    M.S. ,Industrial Engineering, Oklahoma State University USA, 2539
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2534