ผศ. ดร. เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต
Asst. Prof. Kiatfa Tangchaichit
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    PhD ,Mechanical Engineering, Manchester University UK, 2544
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2533