รศ. ดร. กันยรัตน์ โหละสุต
Assoc. Prof. Kanyarat Holasut
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Alternative and Renewable Energy and Environmental

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Chemical Engineering, University of Hertfordshire UK, 2545
    บธ.ม. ,บริหารจัดการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2533