รศ. ดร. กันยรัตน์ โหละสุต
Assoc. Prof. Kanyarat Holasut
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Alternative and Renewable Energy and Environmental

Publication Scopus Journals : Kanyarat Holasut

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    PhD ,วิศวกรรมเคมี : Excellent, U. of Hertfordshire อังกฤษ, 2545
    MBA ,บริหารจัดการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2538
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2533