ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
Asst. Prof. Rujchai Ung-arunyawee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Digital Signal Processing, Microprocessor, Electronic, Computer Graphics Digital Image Processing Microelectronics, Embedded System

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Rujchai Ung-arunyawee

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Sc. ,Biomedical Engineering, Case Western Reserve University สหรัฐอเมริกา, -
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2531