รศ. ดร. สมโภชน์ สุดาจันทร์
Assoc. Prof. Somposh Sudajan
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Farm Machinery,Post - harvest Technology

Publication Scopus Journals : Somposh Sudajan

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,วิศวกรรมเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย(AIT) ไทย, 2545
    วศ.ม. ,เครื่องจักรกลเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2534
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2526