อ. ดร. นวภัค เอื้ออนันต์
Mr. Nawapak Eua-anant
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Digital Signal Processing Digital Image Processing Pattern Recognition and Artificial Neural Network Nondestructive testing: Eddy Current, Ultrasonic, X-Ray Numerical Methods

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Electrical Engineering, Iowa State University USA, 2543
    M.S. ,Electrical Engineering, Iowa State University USA, 2539
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2534