อ. วสุ เชาว์พานนท์
Mr. Wasu Chaopanon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Human Computer Interface, Software Engineering

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Wasu Chaopanon

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Information Science, University of Pittsburgh USA, -
    M.Sc. ,Computer Science, New York University USA, -
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2530