รศ. ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา
Assoc. Prof. Panitarn Peerapattana
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Plant Layout

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Industrial Engineering, Osaka Prefecture University Japan, 2547
    M.Eng. ,Industrial Engineering, Osaka University Japan, 2539
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2532