รศ. ดร. เฉลิมชัย พาวัฒนา
Assoc. Prof. Chalermchai Pawattana
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Remote Sensing and Geographic Infomation Systems, Asian Institute of Technology ไทย , 2551
    วศ.ม. ,วิศวกรรมแหล่งน้ำ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2532
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2528