รศ. วินัย ศรีอำพร
Assoc. Prof. Winai Sri-Amporn
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ และวิศวกรรมชลประทาน

Publication Scopus Journals : Winai Sri-Amporn

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    M.Eng. ,Water Resources Engineering, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ไทย, 2532
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2523