ผศ. ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์
Asst. Prof. Weerapat Sessomboon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Logistics and Supply Chain Management, Industrial Works and Productivity Improvement

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Industrial and Management System Engineering, Waseda University Japan, 2542
    M.Eng. ,Industrial Engineering , South Australia University Australia, 2537
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2529