ผศ. ดร. บุญยิ่ง เจริญ
Asst. Prof. Boonying Charoen
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Electronics

Publication Scopus Journals : Boonying Charoen

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, Canterbury University นิวซีแลนด์, 2534
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2529