รศ. สมใจ ขจรชีพพันธุ์งาม
Assoc. Prof. Somjai Kajorncheappun-ngam
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Chemical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Polymoer, Composite material, Supercritical Fluid Extraction

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Somjai Kajorncheappun-ngam

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมเคมี, West Virginia University USA, 2542
    M.E. ,วิศวกรรมเคมี, Melbourne University Australia, 2533
    วท.บ. ,เคมี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย, 2525