ศ. ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง
Prof. Pongrid Klungboonkrong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมขนส่ง

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Transport Engineering, University of South Australia Australia, 2542
    M.Eng. ,Civil Engineering, The University of Manitoba Canada, 2532
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2527