รศ. ดร. พนกฤษณ คลังบุญครอง
Assoc. Prof. Pongrid Klungboonkrong
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมขนส่ง

Publication Scopus Journals : Pongrid Klungboonkrong

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Transport Engineering, University of South Australia ออสเตรเลีย, 2542
    M.Eng ,Civil Engineering, The University of Manitoba แคนาดา, 2532
    วศ.บ. ,วิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2527