ผศ. วิเชียร ปลื้มกมล
Asst. Prof. Vichian Plermkamon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Agricultural Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมดินและน้ำ

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Vichian Plermkamon

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมเกษตร, Central Luzon State University ฟิลิปปินส์, 2533
    M.E. ,วิศวกรรมเกษตร, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ไทย, 2529
    วศ.บ. ,วศ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2525