รศ. ณรงค์ เหลืองบุตรนาค
Assoc. Prof. Narong Leungbootnak
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Civil Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

JOURNAL Scopus : Narong Leungbootnak

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Construction Engineering and Management, AIT Thailand, 2548
    วศ.ม. ,วิศวกรรมโครงสร้าง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2526
    วศ.บ. ,วศ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2523