ผศ. ดร. สุภัทรา ปลื้มกมล
Asst. Prof. Supattra Plermkamon
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ด. ,วิศวกรรมระบบ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไทย, 2545
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ไทย, 2531
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2525