อ. สมศักดิ์ หอมดี
Mr. Somsak Homdee
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Failure Analysis of Materials

PUB EN KKU (JOURNAL Scopus) : Somsak Homdee

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมโลหการ, University of Utah USA, 2538
    M.E. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, University of Manitoba CANADA, 2531
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2524