รศ. ดร. พรเทพ ขอขจายเกียรติ
Assoc. Prof. Porntep Khokhajaikiat
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Industrial Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Statistical Process Control, Inventory Management, Production Management

Publication Scopus Journals : Porntep Khokhajaikiat

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    D.Eng. ,Industrial Engineering, Asian Institute of Technology ไทย, 2538
    วศ.ม. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2531
    วศ.บ. ,วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2525