รศ. ดร. อานุภาพ มีสมบูรณ์
Assoc. Prof. Anupap Meesomboon
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Electrical Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Mathematics and Electrical

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,Mathematics, University of Manchester Institute of Science and Technology United Kingdom, 2545
    M.Phil. ,Mathematics, University of Manchester Institute of Science and Technology United Kingdom, 2541
    วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2537