ผศ. บุญฤทธิ์ กู้เกียรติกูล
Asst. Prof. Boonyarit Kukiattikool
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Computer Engineering

ความเชี่ยวชาญ (Research Interests) :
Database System, Software, Electronic, System Analysis

JOURNAL Scopus : Boonyarit Kukiattikool

  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, -
    วศ.บ. ,วิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2521