อ. คมสัน วิชชวุต
Mr. Komson Witchwoot
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    วศ.ม. ,วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย, 2525
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2522