รศ. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
Assoc. Prof. Kittichai Triratanasirichai
FACULTY OF ENGINEERING KHON KAEN UNIVERSITY

Mechanical Engineering
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมเครื่องกล, Niggata University ญี่ปุ่น, 2534
    M.E. ,วิศวกรรมเครื่องกล, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT ไทย, 2527
    วศ.บ. ,วิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2521