ผศ. ดร. ฉัตรชัย เบญจปิยะพร
Asst. Prof. Chatchai Benjapiyaporn
  • recent_actorsการศึกษา (Education)
    Ph.D. ,วิศวกรรมเครื่องกล, New South Wales University ออสเตรเลีย, 2545
    วศ.บ. ,วศ.บ., มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย, 2536